حمایت از گنج‌نما
 

خلاصهٔ سخن

نباید دوستان را دل شکستن

که چون بشکست نتوان باز بستن

دلی کو را نظر باشد به حالت

ز نور او بیفزاید جمالت

رخ خوب از نظر زینت پذیرد

ولی صورت ز معنی نور گیرد

< حکایت

        

شنیدن معشو... >