حمایت از گنج‌نما
 

تمامی سخن

پری، با آنکه واقف می‌شد از دوست

در آن معنی که حق با جانب اوست

دگر ره تازه زهری بر شکر زد

حروف مهر و کین بر یک دگر زد

نوشت این نامه و فرمود تا زود

بدو بردند، نظرم نامه این بود

< نامهٔ هشتم ...

        

حکایت >