حمایت از گنج‌نما
 

فرد

نشاید در تو پیوستن به یاری

نباید کرد با تو دوستداری

< رسیدن نامه...

        

غزل >