حمایت از گنج‌نما
 

رسیدن نامهٔ عاشق به معشوق

چو پیش عاشق آمد نامهٔ دوست

حدیثی دید همچون مغز در پوست

< خلاصهٔ سخن

        

فرد >