حمایت از گنج‌نما
 

خلاصهٔ سخن

چه خوش باشد! سخن در پرده گفتن

بیندیشیدن و پرورده گفتن

سخن باید که بر بنیاد باشد

که چون بی‌اصل رانی باد باشد

سخن گر نیک دانی گفت، مردی

چو در گفتن بمانی زخم خوردی

< حکایت

        

رسیدن نامه... >