حمایت از گنج‌نما
 

فرد

برآرم دست تا رویت به غارت

بچینم گل، نیندیشم ز خارت

< رسیدن نامه...

        

غزل >