حمایت از گنج‌نما
 

رسیدن نامهٔ عاشق به معشوق

چو گوش ماهرخ پر شد ز زاری

به جای آورد شرط دوستداری

بر آن بیچاره رحمت کرد و بخشود

چه گوید کس؟ که جای مرحمت بود

< خلاصهٔ سخن

        

فرد >