حمایت از گنج‌نما
 

خلاصهٔ سخن

ز بهر آنکه ناچارست دیدن

به هر سختی نمی‌شاید بریدن

اگر در بند آن شیرین زبانی

سخن باید که جز شیرین نرانی

چو با خوبان نباشی مرد کشتی

نباید کرد با ایشان درشتی

< حکایت

        

رسیدن نامه... >