حمایت از گنج‌نما
 

مثنوی

که یار بیوفا با مهر شد جفت

چو بشنید این غزل با اوحدی گفت

< شنیدن عاشق ...

        

غزل >