حمایت از گنج‌نما
 

خلاصهٔ سخن

چه باک؟ امروز اگر ره دور باشد

اگر فردا به منزل حور باشد

گر از معشوق صد جور و جفا خاست

چو رخ بنمود عذر جرمها خواست

و گر خونت همی ریزد جمالش

چو یار آید ز در می‌کن حلالش

< حکایت

        

شنیدن عاشق ... >