حمایت از گنج‌نما
 

تمامی سخن

اگر نتوان به دیر و زود کردن

بباید چارهٔ بهبود کردن

حریف چستی، اندر عشق چست آی

چو دیر از کار می‌آیی، درست آی

حریف چستی، اندر عشق چست آی

چو دیر از کار می‌آیی، درست آی