حمایت از گنج‌نما
 

بخش ۳ - سال در ماهیت فکرت

نخست از فکر خویشم در تحیر

چه چیز است آن که خوانندش تفکر

چه بود آغاز فکرت را نشانی

سرانجام تفکر را چه خوانی