حمایت از گنج نما
 

بخش ۶ - سال در موضوع فکرت

کدامین فکر ما را شرط راه است

چرا گه طاعت و گاهی گناه است