حمایت از گنج نما
 

بخش ۱۴ - سال از ماهیت من

که باشم من مرا از من خبر کن

چه معنی دارد اندر خود سفر کن