حمایت از گنج نما
 

بخش ۱۶ - سال از احوال سالک و نشانهای مرد کامل

مسافر چون بود رهرو کدام است

که را گویم که او مرد تمام است