حمایت از گنج نما
 

بخش ۲۶ - سال از کیفیت جمع بین وحدت و کثرت

اگر معروف و عارف ذات پاک است

چه سودا در سر این مشت خاک است