حمایت از گنج نما
 

بخش ۲۹ - سال از معنی انا الحق

کدامین نقطه را نطق است «اناالحق»

چه گویی هرزه بود آن یا محقق