حمایت از گنج نما
 

بخش ۳۳ - سال از معنی وصال

چرا مخلوق را گویند واصل

سلوک و سیر او چون گشت حاصل