حمایت از گنج نما
 

بخش ۳۶ - سال از ماهیت قرب و بعد و امکان وصال با حق

وصال ممکن و واجب به هم چیست

حدیث قرب و بعد و بیش و کم چیست