حمایت از گنج نما
 

بخش ۳۸ - سال از ماهیت نطق و بیان

چه بحر است آنکه نطقش ساحل آمد

ز قعر او چه گوهر حاصل آمد