حمایت از گنج نما
 

بخش ۴۷ - سال از کیفیت جدایی میان قدیم و محدث

قدیم و محدث از هم چون جدا شد

که این عالم شد آن دیگر خدا شد