حمایت از گنج نما
 

بخش ۴۹ - سال از معانی اصطلاحات شاعرانه عارفان

چه خواهد اهل معنی زان عبارت

که سوی چشم و لب دارد اشارت

چه جوید از سر زلف و خط و خال

کسی که اندر مقامات است و احوال