حمایت از گنج نما
 

بخش ۵۵ - سال از معنی حقیقی شراب و شاهد و خرابات و امثال آن

شراب و شمع و شاهد را چه معنی است

خراباتی شدن آخر چه دعوی است