حمایت از گنج نما
 

بخش ۵۸ - سال از معنی بت و زنار و ترسایی

بت و زنار و ترسایی در این کوی

همه کفر است ورنه چیست بر گوی