حمایت از گنج‌نما
 

تکه ۲

مرد باید که جگر سوخته چندان بودا

نه همانا که چنین مرد فراوان بودا

< تکه ۳

        

تکه ۱ - ابیا... >