حمایت از گنج‌نما
 

تکه ۳

کار چون بسته شود بگشایدا

وز پس هر غم طرب افزایدا

< تکه ۴

        

تکه ۲ >