حمایت از گنج‌نما
 

تکه ۶

نسیما جانب بستان گذر کن

بگو آن نازنین شمشاد ما را

به تشریف قدوم خود زمانی

مشرف کن خراب آباد ما را

< تکه ۷

        

تکه ۵ >