حمایت از گنج‌نما
 

تکه ۷

چون مرا دیدی تو او را دیده‌ای

چون ورا دیدی تو دیدی مر مرا

< تکه ۸

        

تکه ۶ >