حمایت از گنج‌نما
 

تکه ۸

گر من این دوستی تو ببرم تا لب گور

بزنم نعره ولیکن ز تو بینم هنرا

< تکه ۹

        

تکه ۷ >