حمایت از گنج‌نما
 

تکه ۱۱

هر کسی محراب کردست آفتاب و سنگ و چوب

من کنون محراب کردم آن نگارین روی را

< تکه ۱۲

        

تکه ۱۰ >