حمایت از گنج‌نما
 

تکه ۱۲

با عاشقان نشین و همه عاشقی گزین

با هر که نیست عاشق کم کن قرینیا

باشد گه وصال ببینند روی دوست

تو نیز در میانهٔ ایشان ببینیا

< تکه ۱۳

        

تکه ۱۱ >