حمایت از گنج‌نما
 

تکه ۱۴

امروز بهر حالی بغداد بخاراست

کجا میر خراسانست پیروزی آنجاست

< تکه ۱۵

        

تکه ۱۳ >