حمایت از گنج‌نما
 

تکه ۱۵

ساقی تو بده باده و مطرب تو بزن رود

تا می‌خورم امروز که وقت طرب ماست

< تکه ۱۶

        

تکه ۱۴ >