حمایت از گنج‌نما
 

تکه ۱۶

می هست و درم هست و بت لاله رخان هست

غم نیست و گر هست نصیب دل اعداست

< تکه ۱۷

        

تکه ۱۵ >