حمایت از گنج‌نما
 

تکه ۱۸

اگرچه خرد یکی شاخک گیاه بود

که تو بدو نگری زادسرو غاتفرست

< تکه ۱۹

        

تکه ۱۷ >