حمایت از گنج‌نما
 

تکه ۲۰

صاحب خبران دارم آنجا که تو هستی

یک دم زدن از حال تو غافل نیم ای دوست

< تکه ۲۱

        

تکه ۱۹ >