حمایت از گنج‌نما
 

تکه ۲۱

ای ترک جان نکرده و جانانت آرزوست

زنار نابریده و ایمانت آرزوست

در هیچ وقت خدمت مردی نکرده‌ای

و آنگه نشسته صحبت مردانت آرزوست

< تکه ۲۲

        

تکه ۲۰ >