حمایت از گنج‌نما
 

تکه ۲۲

رنج مردم ز پیشی و بیشیست

راحت و ایمنی ز درویشیست

بر گزین زین جهان یکی و بس

گرت با دانش و خرد خویشیست

< تکه ۲۳

        

تکه ۲۱ >