حمایت از گنج‌نما
 

تکه ۲۳

از دوست پیام آمد کاراسته کن کار

مهر دل پیش آر و فضول از ره بردار

اینست شریعت

اینست طریقت

< تکه ۲۴

        

تکه ۲۲ >