حمایت از گنج‌نما
 

تکه ۲۶

آری چنین کنند کریمان که شاه کرد

سوی رهی بچشم بزرگی نگاه کرد

< تکه ۲۷

        

تکه ۲۵ >