حمایت از گنج نما
 

تکه ۲۷

هر آن شمعی که ایزد برفروزد

کسی کش پف کند سبلت بسوزد

< تکه ۲۸

        

تکه ۲۶ >