حمایت از گنج‌نما
 

تکه ۳۰

با خلق هر کرم که کند هم خدا کند

باشد که ناگهی نگهی هم بما کند

< تکه ۳۱

        

تکه ۲۹ >