حمایت از گنج‌نما
 

تکه ۳۱

مرا تو راحت جانی معاینه نه خبر

کرا معاینه آمد خبر چه سود کند

< تکه ۳۲

        

تکه ۳۰ >