حمایت از گنج‌نما
 

تکه ۳۲

هیچ صورتگر بصد سال از بدایع وزنگار

آن نداند کرد و نتواند که یک باران کند

< تکه ۳۳

        

تکه ۳۱ >