حمایت از گنج‌نما
 

تکه ۳۳

او درین فکر تا به ما چه کند

ما درین فکر تا خدا چه کند

< تکه ۳۴

        

تکه ۳۲ >