حمایت از گنج‌نما
 

تکه ۳۴

ما دل آسوده تا خدا چه کند

خواجه در حیله تا به ما چه کند

< تکه ۳۵

        

تکه ۳۳ >