حمایت از گنج‌نما
 

تکه ۳۵

بزیر قبهٔ تقدیس مست مستانند

که هر چه هست همه صورت خدا دانند

< تکه ۳۶

        

تکه ۳۴ >