حمایت از گنج‌نما
 

تکه ۳۸

هر باد که از سوی بخارا بمن آید

با بوی گل و مشک و نسیم سمن آید

بر هر زن و هر مرد کجا بروزد آن باد

گویی مگر آن باد همی از ختن آید

< تکه ۳۹

        

تکه ۳۷ >