حمایت از گنج نما
 

تکه ۴۰

بده تو بار خدایا درین خجسته سفر

هزار نصرت و شادی هزار فتح و ظفر

به حق چار محمد به حق چار علی

بدو حسن به حسین و به موسی و جعفر

< تکه ۴۱

        

تکه ۳۹ >