حمایت از گنج‌نما
 

تکه ۴۱

چیست ازین خوبتر در همه آفاق کار

دوست به نزدیک دوست یار به نزدیک یار

دوست بر دوست رفت یار به نزدیک یار

خوشتر ازین در جهان هیچ نبوده‌است کار

< تکه ۴۲

        

تکه ۴۰ >